Mavo

Middelbaar Algemeen Voortgezet Onderwijs

De mavo is gehuisvest in een overzichtelijk gebouw aan de ‘s Heer Elsdorpweg. De afdeling is kleinschalig georganiseerd: de leerlingen krijgen les van een eigen docententeam dat gekoppeld is aan leerlingen uit alle leerjaren van de afdeling mavo. Zo wordt ervoor gezorgd dat er doorgaande leer- en begeleidingslijnen zijn van de brugklas tot en met de examenklas. De mavo heeft verschillende theoretische- en praktische vakken waarin examen gedaan kan worden. Leerlingen kiezen in klas 2 een vakkenpakket dat bij hen past en worden zo opgeleid voor niveau 3 en 4 van het mbo (middelbaar beroepsonderwijs) of stromen door naar de havo-afdeling binnen de school.

Kenmerken van deze opleiding

Binnen het mavo-docententeam zijn afspraken gemaakt over een gezamenlijke pedagogische- en didactische aanpak. Dit houdt o.a. in dat er voor de leerlingen duidelijke kaders zijn voor bijvoorbeeld huiswerk en zelfstandig werken. Zo wordt er voor een veilige leeromgeving gezorgd, waarin leerlingen goed tot hun recht kunnen komen. Leerlingen wordt systematisch en op dezelfde manier aangeleerd zelfstandig te werken gedurende een deel van de les. Dit betekent o.a. dat een deel van het huiswerk vaak al onder toezicht en met begeleiding van de docent op school kan worden gemaakt. Docenten begeleiden de leerlingen bij het aanleren van vaardigheden die belangrijk zijn voor de toekomstige opleiding. In de lessen wordt gebruik gemaakt van moderne hulp- en communicatiemiddelen zoals de elektronische leeromgeving (ELO). Daarmee heeft de leerling zowel thuis als op school de mogelijkheid om allerlei informatie met betrekking tot het vak te raadplegen of met de docent en medeleerlingen te communiceren. Via het digitaal klassenboek kunnen leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) als aanvullende service thuis nakijken wat er aan huiswerk en toetsen is opgegeven.

De tweejarige onderbouw

Leerjaar 1

Bij de plaatsing in de brugklas wordt uitgegaan van het advies van de leerkracht in groep 8, waarbij zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met specifieke wensen. In het eerste leerjaar maken de leerlingen kennis met hun nieuwe school, nieuwe klasgenoten, docenten en vakken. De mentor speelt daarbij een belangrijke rol. In de begeleidingslessen helpt de mentor de leerling op weg bij de aanpak van het huiswerk, het leren en het plannen. Een goed contact met de leerlingen en de ouders vinden wij belangrijk! De mentor komt in klas 1 bij elke leerling thuis op bezoek en heeft ook een groter aantal contacturen met de klas. De brugklasshow, kort na de herfstvakantie, is voor veel van onze leerlingen een hoogtepunt. Leerlingen met een talent voor Engels kunnen deelnemen aan de internationaal erkende Anglia examens

Leerjaar 2

In leerjaar 2 zal de mentor de begeleidingslessen die in de brugklas zijn begonnen, voortzetten. Naast aandacht voor studievaardigheden is er vooral veel aandacht voor de oriëntatie op de toekomstige studie en het uiteindelijke beroep (LOB). In die LOB-lessen worden de leerlingen door de mentor voorbereid op een eerste vakkenkeuze voor het derde leerjaar. De leerlingen doen een interessetest en maken kennis met andere vakken en opleidingen. In leerjaar 2 wordt het aantal vakken verder uitgebreid, zodat alle te kiezen vakken in leerjaar 3 zijn aangeboden en leerlingen zich breed hebben kunnen oriënteren.

Sportklassen op de Mavo

Het Ostrea Lyceum behoort al jaren tot de sportiefste scholen van Nederland. Leerlingen van klas 1 en 2 die veel van sport houden, kunnen dan ook kiezen voor de speciale sportklassen. In die twee uur extra sport wordt vooral aandacht besteed aan sporten die tijdens de gewone uren gym niet of minder aan bod komen. Zo gaan de leerlingen in de sportklassen o.a. skiën, snowboarden, dansen, mountainbiken en tennissen. Daarnaast worden er ook wedstrijdbezoeken georganiseerd. De sportklas is voor alle sportliefhebbers toegankelijk.

De bovenbouw

Leerjaar 3

De afdeling mavo van het Ostrea Lyceum heeft een breed onderwijsaanbod. Vanaf het derde leerjaar kunnen leerlingen daarbinnen keuzes maken. Leerlingen verschillen van elkaar in tempo, leerstijl, belangstelling en aanleg en met die verschillen wordt dan rekening gehouden. Dit leerjaar staat in het teken van een profielkeuze, het kiezen van een examenpakket en eventueel een extra examenvak en/of keuzemodules. Ook hier wordt het keuzeproces begeleid door de mentor, maar leerlingen en ouder(s) en/of verzorger(s) kunnen altijd advies vragen aan de specialist: de decaan. Leerlingen kunnen voor het examenjaar kiezen uit vier profielen: Techniek, Zorg en Welzijn, Economie en Landbouw. De vakken Nederlands en Engels zijn verplicht. De leerlingen kiezen twee profielvakken en twee vakken ter vrije keuze. Er wordt in 6 vakken examen gedaan. Leerlingen die goed presteren en daarvoor toestemming van het docententeam krijgen, kunnen kiezen voor een zevende examenvak. Met dit extra vak ontstaat een mogelijkheid om na het behalen van het mavodiploma door te stromen naar havo 4. Vanzelfsprekend kiezen leerlingen die naar havo 4 willen doorstromen een aansluitend vakkenpakket. In de LOB-lessen wordt hierover uitleg gegeven. Bijzondere aandacht is er in het derde leerjaar ook voor culturele en kunstzinnige vorming (ckv). Leerlingen nemen allen deel aan ckv-lessen en aan een ckv-dag.

Leerjaar 4

In dit leerjaar staat, naast het behalen van het diploma, het kiezen van een vervolgopleiding centraal. Het LOB-traject gaat daarom in dit leerjaar door. Leerlingen die binnen de school door willen stromen naar havo 4 moeten al vroeg in het schooljaar aangeven dat zij hiervoor belangstelling hebben. Zij volgen dan een verplicht regionaal afgestemd traject waarin zij onder andere stage zullen lopen in havo 4. De voorwaarden voor de doorstroom worden aan de leerlingen en ouders bekend gemaakt. Er wordt altijd gestreefd naar een succesvolle doorstroming, of dat nu naar de havo of naar het mbo betreft, en de leerlingen worden daarom goed voorbereid op hun keuzes. Voor de leerlingen uit mavo 4 staat in oktober ook leuke én leerzame reisweek gepland. Het deelnemen aan de reisweek is voor veel leerlingen een bijzondere ervaring en levert mooie herinneringen aan de schooltijd op.

Mavo-toptrajecten in leerjaar 4

Voor leerlingen die zich naast het verplichte programma verder willen ontwikkelen, bestaan er verschillende toptrajecten.

Toptraject Business School: kennismaken met alles wat bij ondernemen hoort.
Toptraject NieuwTOn+: een praktisch vak dat natuurkunde en techniek combineert.
Toptraject Multimedia Class: leerlingen leren meer over (de bewerking van) beeld en geluid.

Het examen

Het examen bestaat uit een schoolexamen en een centraal examen. Examenkandidaten mavo leggen examen af in tenminste zes vakken, waarbij Engels en Nederlands verplicht zijn. De rest van de examenvakken is afhankelijk van de sectorkeuze en de vrije vakkenkeuze. Voor alle leerlingen begint het eindexamen al in het derde leerjaar. Een leerling bouwt in het derde en vierde leerjaar een examendossier op: een overzicht van de afgelegde toetsen, opdrachten, werkstukken en handelingen die de leerling heeft verricht en de resultaten die daarbij zijn behaald. De inhoud en de weging van het schoolexamen in de diverse vakken staan omschreven in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Dit PTA wordt voor 1 oktober uitgereikt aan leerlingen en ouders/verzorgers. De vakken maatschappijleer en ckv (kv1) worden in het derde leerjaar afgesloten.

Anglia op de mavo

Leerlingen van de mavo krijgen de mogelijkheid om deel te nemen aan het Anglia-examen. Het Anglia-examen wordt in elk leerjaar afgenomen en toetst volgens internationale normen het niveau van Engels van de kandidaat. De kosten variëren per leerjaar tussen de € 32 en € 79 euro.

Bèta Challenge op de mavo

In elk beroep kom je raakvlakken met technologie tegen: het kassasysteem in een winkel, designsoftware in de marketing, sensoren en computers in het ziekenhuis. Bij het vak Bèta Challenge gaan leerlingen aan de slag met realistische opdrachten uit het bedrijfsleven en leren ze mbo-opleidingen kennen. Er wordt veel aandacht besteed aan samenwerken en ontwerpen, maar minstens even belangrijk is dat de leerling zichzelf beter leert kennen en ontdekt waar hij of zij goed in is.

BTE op de Mavo

Bij Beeldend Tekenen laten leerlingen hun creatieve kant zien. Ze ontwikkelen hun creatieve talent door eigen kunstopdrachten te formuleren, uit te voeren en te presenteren, op basis van aangedragen thema's. Daarbij maken ze gebruik van beeldende begrippen zoals kleur, vorm, compositie en ruimte.

LO-2 als examenvak op de mavo

Op de mavo kunnen leerlingen vanaf klas 3 het examenvak LO-2 (lichamelijke opvoeding 2) kiezen. Vaardigheden op het gebied van leidinggeven, presenteren, communiceren en organiseren worden eigen gemaakt binnen de setting 'sport'. Daarnaast leren de leerlingen trainingsschema’s maken, EHBO-vaardigheden en activiteiten organiseren. Deze opleiding bereidt voor op een vervolgopleiding zoals bijvoorbeeld het CIOS, maar ook op andere mbo-vervolgopleidingen waarbij bovenstaande vaardigheden van belang zijn.