mavo

Middelbaar Algemeen Voortgezet Onderwijs

De afdeling mavo is samen met de afdeling havo gehuisvest in het gebouw aan de Fruitlaan. De afdeling is zoveel mogelijk verticaal en kleinschalig georganiseerd. Dat betekent dat de leerlingen van klas 1 tot en met 4 les krijgen van een docententeam dat overwegend les geeft aan de afdeling mavo. Zij verzorgen lessen in alle leerjaren van mavo. Zo wordt ervoor gezorgd dat er doorgaande leerlijnen en begeleidingslijnen zijn van de brugklas tot en met de examenklas. Mavoleerlingen kunnen geplaatst worden in een homogene mavobrugklas op basis van het advies van de basisschool. De mavo richt zich op meer theoretisch ingestelde leerlingen. Via de theoretische leerweg wordt opgeleid voor niveau 3 en 4 van het mbo (middelbaar beroepsonderwijs) of doorstroming naar de havo-afdeling binnen de school.

Kenmerken van deze opleiding

Het docententeam op de afdeling heeft met elkaar afspraken gemaakt over een gezamenlijke pedagogische- en didactische aanpak. Die voor de leerlingen voorspelbare afspraken bestaan bijvoorbeeld uit regels voor huiswerk en regels voor het zelfstandig werken. Het doel daarbij is het creëren van een veilige leeromgeving waarin leerlingen tot hun recht kunnen komen. Leerlingen wordt systematisch en op dezelfde manier aangeleerd zelfstandig te werken gedurende een deel van de les. Dat betekent ook dat leerlingen vaak een deel van hun huiswerk al onder toezicht en met begeleiding van de docent op school kunnen maken. De leerlingen worden begeleid bij het aanleren van vaardigheden die belangrijk zijn voor de toekomstige opleiding. Algemene vaardigheden die in de brugklas zijn aangeleerd in reguliere lessen, mentor- én begeleidingslessen, worden in de leerjaren 2 en 3 nog eens herhaald. De lessen in de klas worden aangevuld met moderne hulp- en communicatiemiddelen. Zo is er een digitale, elektronische leeromgeving (elo). De leerling heeft dan zowel thuis als op school de mogelijkheid allerlei informatie met betrekking tot het vak te raadplegen of met de docent en medeleerlingen uit te wisselen. Via het digitaal klassenboek kunnen leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) als aanvullende service thuis nakijken wat er aan huiswerk en toetsen is opgegeven. In de leerjaren 1 tot en met 3 is het aantal lesuren per week gemiddeld 32. In leerjaar 4 is dit afhankelijk van het gekozen pakket.

Leerjaar 1

Bij de plaatsing in de mavobrugklas wordt uitgegaan van het advies van de leerkracht in groep 8. Er wordt bij de plaatsing inde brugklas zo veel mogelijk rekening gehouden met specifieke wensen. In het eerste leerjaar maken de leerlingen kennis met de middelbare school, nieuwe klasgenoten, docenten, vakken, etc. De mentor speelt daarbij een belangrijke rol. In de begeleidingslessen helpt de mentor de leerling op weg bij de aanpak van het huiswerk, het leren en het plannen. De mentor komt bij elke leerling thuis op bezoek en heeft ook een groter aantal contacturen met de klas. In de brugperiode (klas 1 en 2) kunnen leerlingen laten zien of de mavo ook het beste bij hen past. De brugklasshow kort na de herfstvakantie is voor veel van onze leerlingen een hoogtepunt. Daarnaast kunnen onze leerlingen deelnemen aan allerlei andere culturele en of sportieve activiteiten. Leerlingen die zich aanmelden voor de sportklas worden bij elkaar in de klas geplaatst en voor die groep is de lesweek dan ook twee uur langer.

Leerjaar 2

In leerjaar 2 zal de mentor de begeleidingslessen, die in de brugklas zijn begonnen, voortzetten. Naast aandacht voor studievaardigheden is er vooral veel aandacht voor de oriëntatie op toekomstige studie en uiteindelijke beroep (LOB). In die LOB-lessen worden de leerlingen door de mentor voorbereid op een eerste, nog beperkte, vakkenkeuze voor het derde leerjaar. De leerlingen doen een interessetest en maken kennis met andere vakken en opleidingen (ROC, beroepsgerichte vakken). In leerjaar 2 wordt het aantal vakken verder uitgebreid met economie en natuur- en scheikunde.

Leerjaar 3

De afdeling mavo van het Ostrea Lyceum heeft een breed onderwijsaanbod. Vanaf het derde leerjaar kunnen leerlingen daarbinnen keuzes maken. Leerlingen verschillen van elkaar in tempo, leerstijl, belangstelling en aanleg. Met die verschillen wordt rekening gehouden. Dit leerjaar staat in het teken van een sectorkeuze, het kiezen van een examenpakket en eventueel een extra examenvak en/of keuzemodules. Ook hier wordt het keuzeproces begeleid door de mentor, maar leerlingen en ouder(s) en/of verzorger(s) kunnen ook altijd advies vragen aan de specialist, de decaan. Leerlingen kunnen voor het examenjaar kiezen uit vier sectoren: Techniek, Zorg en Welzijn, Economie en Landbouw. De vakken Nederlands en Engels zijn verplicht. De leerlingen kiezen twee sectorvakken en twee vakken ter vrije keuze. De leerlingen zijn verplicht om in zes vakken examen af te leggen. Leerlingen die goed presteren en daarvoor toestemming van het docententeam krijgen, kunnen kiezen voor een zevende examenvak. Leerlingen die van plan zijn om na het behalen van het diploma mavo door te stromen naar 4 havo moeten rekening houden met de voorwaarden waaronder doorstroom mogelijk is. In de LOB-lessen wordt hierover uitleg gegeven. Bijzondere aandacht is er in het derde leerjaar ook voor culturele en kunstzinnige vorming (ckv). Leerlingen nemen allen deel aan ckv-lessen en in het laatste kwartaal aan een ckv-dag.

Leerjaar 4

In dit leerjaar staat naast het behalen van het diploma het kiezen van een vervolgopleiding centraal. Het LOB-traject gaat daarom in dit leerjaar door. Leerlingen die binnen de school door willen stromen naar 4 havo moeten al vroeg in het schooljaar aangeven dat zij hiervoor belangstelling hebben. Zij volgen dan een verplicht regionaal afgestemd traject waarin zij onder andere stage zullen lopen in 4 havo. De voorwaarden voor de doorstroom wordt aan de leerlingen en ouders bekend gemaakt. Of de leerling nu kiest voor doorstroom naar havo of naar het mbo, er wordt natuurlijk gestreefd naar een succesvolle doorstroming en de leerlingen worden daarom goed voorbereid op hun keuzes. Wanneer leerlingen wat ruimte hebben en dat wllen, kunnen zij kiezen voor het volgen van een extra module: Multi Media Class, NieuwTon+, Business School of het de havo-topklas. Een leerling die geplaatst wordt voor de module, kan niet meer afhaken en verplicht zich tot het volgen van de lessen, zoals dat bij de andere vakken het geval is. Voor de leerlingen uit 4 mavo staat in oktober ook een bijzondere week gepland. De leerlingen kunnen dan kiezen uit een aantal meerdaagse reizen in het buitenland.

Het examen

Het examen bestaat uit een schoolexamen en een centraal examen. Examenkandidaten mavo leggen examen af in tenminste zes vakken, waarbij Engels en Nederlands verplicht zijn. De rest van de examenvakken is afhankelijk van de sectorkeuze en de vrije vakkenkeuze. Voor alle leerlingen begint het eindexamen al in het derde leerjaar. Een leerling bouwt in het derde en vierde leerjaar een examendossier op. Een examendossier geeft een overzicht van de afgelegde toetsen, opdrachten, werkstukken en handelingen die de leerling heeft verricht en de resultaten die hij daarbij heeft behaald. De inhoud en de weging van het schoolexamen in de diverse vakken staan omschreven in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Dit PTA wordt voor 1 oktober uitgereikt aan leerlingen en ouders/verzorgers. De vakken maatschappijleer en ckv (kv1) worden in het derde leerjaar afgesloten.

Extra

Voor alle extra’s die de opleiding aanbiedt, kunt u kijken op de pagina Extra op het Ostrea.