Vwo

Atheneum en gymnasium

Gymnasium

Leerlingen kunnen kiezen voor het gymnasium met de klassieke talen Latijn en Grieks en hun cultuur. Vanaf klas 4 worden de lessen in samenwerking met Pontes Goese Lyceum verzorgd. Het gymnasium kent een eigen diploma.

Het vwo (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs) van het Ostrea Lyceum zit, samen met de havo-opleiding, in het gebouw aan de Fruitlaan. Het vwo bereidt voor op studies aan de universiteit. De vwo-opleiding duurt zes jaar en kent de stromen atheneum en gymnasium. Het gymnasium onderscheidt zich van het atheneum door het aanbod van de klassieke talen Grieks en Latijn.

In klas 3 maakt de leerling een keuze voor een profiel waarin eindexamen gedaan wordt. Op het vwo kunnen leerlingen kiezen uit vier profielen:

  • natuur en techniek
  • natuur en gezondheid
  • economie en maatschappij
  • cultuur en maatschappij

Kenmerken van deze opleiding

Sportklas

 

In vwo 1 t/m 3 kan uw kind kiezen voor de sportklas. Er wordt vooral aandacht besteed aan sporten die tijdens de gewone uren gym niet of minder aan bod komen. Zo gaan de leerlingen in de sportklassen o.a. roeien, zwemmen, mountainbiken en tennissen.

Als voorbereiding op de universiteit kennen lessen op het vwo een stevige diepgang. Leerlingen lopen er vaak voor het eerst tegen hun grenzen aan, want het ging op de basisschool in de regel gemakkelijk. Daarom is er in begeleidingslessen aandacht voor onder meer studievaardigheden, planning, presenteren en omgaan met stress.

Op de universiteit en in de maatschappij wordt van studenten grote zelfstandigheid verwacht. Op het vwo verwachten we van uw kind daarom dat hij of zij in stapjes telkens wat meer eigen verantwoordelijkheid neemt.

Uw kind en onze school staan midden in de wereld. Wij stimuleren vanuit een Christelijke achtergrond de leerlingen om open, betrokken, kritisch en genuanceerd om te gaan met sociaal-maatschappelijke vraagstukken en veranderingen. Daarbij is ruimte voor diversiteit, gaan leerlingen en personeel op een respectvolle manier met elkaar om en is iedereen “gekend”.

Keuzes en maatwerk

• De Sportklas kan worden gekozen in klas 1 t/m 3.
• Extra Engels aanbod is er in klas 1 met Anglia en vanaf klas 2 met Cambridge.
• In de onderbouw zijn er Specials!, korte lessenseries met keuzes variërend van schaken en filosofie tot koken en kalligraferen.
• Voor leerlingen die op hoog niveau sporten of musiceren wordt gezocht naar manieren om het combineren met school zo goed mogelijk te laten verlopen. De talentenregeling maakt het mogelijk dat zij soms iets van school mogen missen voor hun sport of muziek.
• Leerlingen die iets doen voor de school of voor medeleerlingen kunnen dit laten optekenen in het plusdocument. Dat varieert van bijles geven als tutor, het zijn van brugklasmaatje tot het lid zijn van de klankbordgroep en helpen op de open avond. Het vullen van dit plusdocument, wat je als een soort portfolio kunt zien, gebeurt gedurende de hele schoolcarrière en is van steeds groter belang bij de toelating op vervolgstudies.
• Leerlingen kunnen examen doen in een extra vak. Ook kan er vervroegd examen gedaan worden in een vak in klas 4 of 5.

Kenmerken van de verschillende leerjaren

Winnaars 2017-2018

Regelmatig leveren leerlingen van het Ostrea Lyceum grote prestaties.

Daan Roos won de publieksprijs bij de 3i-awards voor zijn profielwerkstuk “Magic Mirror”.

Manon de Zwarte was winnares bij de landelijke opstelwedstrijd Frans van de Alliance Française en won een studiereis van een week naar Montpellier.

Bij de biologie-olympiade was de vwo-onderbouw van het Ostrea Lyceum beste van Zeeland, 8e van Nederland. Individueel werden een 5e en 14e plaats van Nederland gescoord.

Team Ostrea Lyceum werd 3e bij de Landelijke Geschiedenisquiz.

Met Paul Hameeteman en Finn Kribbe heeft het Ostrea twee zeiltalenten in huis die op internationaal niveau varen. School helpt hen met aanpassingen van het rooster om hun trainingen mogelijk te maken.

Goede prestaties van de debatgroep van vwo en havo. Zij bereikte de landelijke halve finales van “Op weg naar het Lagerhuis”.

Klas 1 en 2: tweejarige brugperiode
In de eerste weken zijn de kinderen vooral aan het wennen aan de nieuwe school. Alles is nieuw en van de grootsten worden ze de kleinsten. De brugklasshow in november is een natuurlijke afsluiting van de gewenningsperiode.

Al gauw wordt de leerling uitgedaagd om te laten zien dat het vwo het best passende onderwijs is. Bewust wordt gekozen om in klas 1 niet meteen alle talen aan te bieden.

In de eerste klas, meer dan in andere leerjaren, is de rol van de klassenmentor groot. Deze mentor komt ook op huisbezoek.

De leerling gaat in principe altijd door naar vwo 2, tenzij in goed overleg anders wordt besloten.  In klas 2 krijgen de kinderen een aantal nieuwe vakken, zoals Duits en Spaans. De leerlingen die voor gymnasium kiezen beginnen ook met Latijn en Grieks. Aan het eind van klas 2 bepaalt het rapport of uw kind er goed genoeg voorstaat om verder te gaan op het vwo.

Klas 3: keuzes voor de toekomst
In klas 3 moet uw kind een profiel kiezen, waarin hij of zij zich verder gaat ontwikkelen. Deze keuze sorteert voor op studiekeuzes voor na het vwo. Er wordt daarom begonnen met loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB). De mentor en de decaan spelen hierin een sleutelrol. Dit doen we aan de hand van DeDecaan.net, speciaal ontwikkeld om deze profielkeuze te begeleiden. Belangrijk in klas 3 zijn een interesse- en een geschiktheidstest.

Klas 4: bovenbouw
Vanaf klas 4 spreken we van de bovenbouw. De leerlingen hebben hun profiel met vakkenpakket gekozen. Daardoor worden de programma’s individueler en het klassenverband losser. De leerlingen vanaf klas 4 trekken meestal dwars door klassen heen met elkaar op.

In dit schooljaar zijn de eerste schoolexamens. Aan het eind van klas 4 is het eerste examenvak, maatschappijleer, zelfs al afgerond. Van de kinderen wordt in toenemende mate zelfstandigheid verwacht. De mentor is meer op de achtergrond en heeft vooral individuele gesprekken met de leerlingen.

Voor de studiekeuze is klas 4 een belangrijk jaar, waarin de nadruk ligt op het verkennen van het enorme aanbod. Om dit handen en voeten te geven bezoeken alle leerlingen in november de Studie en Beroepen Voorlichtingsmiddag op de University of Applied Sciences in Vlissingen. Tevens maken alle leerlingen een plan van aanpak waarin ze aangeven welke opleidingen ze dit jaar gaan bezoeken.

Modules

In de bovenbouw kunnen leerlingen naast hun vakken ook een aantal modules kiezen.

De module boekhouden is speciaal bedoeld voor leerlingen met bedrijfseconomie. Het officiële diploma komt van pas als een eigen bedrijf wordt opgericht.

Altijd al zelfverzekerd over willen komen, jezelf willen presenteren en kunnen lezen hoe een ander zich voelt? Dit is de aankondiging voor de module communicatie.

De module MasterMove is gericht op het geven van sportinstructie en het maken van een (eigen) trainingsschema.

De module filosofie leert de leerlingen stil te staan bij wat we zomaar als waarheid en uitgangspunt aannemen.

Klas 5: de basis onder het examen
In de vijfde klas wordt de basis gelegd voor het examen. Alle vakken gaan flink de diepte in, zodat de leerlingen klaar zijn voor het examenjaar. Aan het eind van klas 5 wordt gestart met het profielwerkstuk, de meesterproef van hun schooltijd. Studies met decentrale selecties laten vaak de resultaten uit klas 5 meewegen bij de toelating.

Het proces van studiekeuze verschuift van welke sector naar welke studie. In hun plan van aanpak staan dit jaar ook meeloopdagen en proefstuderen op het programma.

Klas 6: finale
Klas 6 staat in het teken van het examen. Het is een kort leerjaar, waarin niet heel veel nieuwe stof meer wordt aangeboden. De schoolexamens gaan over steeds grotere hoeveelheden stof. In februari is de profielwerkstukavond, waarop de leerlingen hun meesterproef aan ouders en medeleerlingen presenteren.

Op allerlei manieren wordt er voor het examen getraind. De leerlingen gaan naar meeloopdagen, proefstudeerdagen en doen al opdrachten in het kader van een eventuele studiekeuzecheck op de universiteit of hogeschool, om tot een definitieve studiekeuze te komen.

In mei start het centraal examen. Het jaar wordt afgesloten met het hoogtepunt: een feestelijke diploma-uitreiking, waar wij uw zoon of dochter voor het laatst kunnen toespreken en veel succes wensen voor hun toekomst.

Examen

Het examen bestaat uit een landelijk centraal examen en een schoolexamen. Alle resultaten worden vastgelegd in het examendossier. De eisen die gesteld worden aan de schoolexamens zijn vastgelegd in de Programma’s van Toetsing en Afsluiting (PTA’s) die te raadplegen zijn op het ouder- en leerlingportaal. Sommige vakken worden in de voorexamenklassen afgesloten. Na het afsluiten van het schoolexamen volgt het landelijk centraal examen als afsluiting van de opleiding.