De profielen op de havo

Een kenmerk van de bovenbouw havo en vwo zijn de profielen. Een profiel bestaat uit een samenhangend onderwijsprogramma dat -samen met zelfstandiger werken- de leerling in havo en vwo beter voorbereidt op een opleiding aan een hogeschool of universiteit. Leerlingen kunnen kiezen uit de profielen cultuur en maatschappij, economie en maatschappij, natuur en gezondheid en natuur en techniek. De vier profielen corresponderen met de grote, globale sectoren waarin we werk en opleidingen in de huidige samenleving verdelen:

- cultuur en maatschappij (CM);
- economie en maatschappij (EM);
- natuur en gezondheid (NG);
- natuur en techniek (NT);

Alle leerlingen in havo 4 en 5 volgen een aantal gemeenschappelijke vakken, Nederlands en Engels zijn hier de bekendste van. Daarnaast heeft elk profiel een aantal verplichte vakken, meestal drie (bijv. wiskunde A, economie en geschiedenis bij het profiel EM). Ook moet een leerling een of twee vakken kiezen binnen het profiel, de profielkeuzevakken. Hiermee kan een leerling een eigen kleur geven aan zijn profiel. Zo moet bijvoorbeeld een EM-leerling een keuze maken uit aardrijkskunde, m&o (management en organisatie) of een moderne vreemde taal (Frans of Duits).

Het vrije deel bestaat uit drie onderdelen: het verplichte vrije deel, het keuze-examenvak en het geheel vrije deel. In het verplichte vrije deel krijgt een school de mogelijkheid de leerling vakken aan te bieden. Het Ostrea Lyceum heeft zodoende de keuze gemaakt om een aantal uren in het verplichte vrije deel al in te vullen. Zo is LOB een verplicht onderdeel waar iedere leerling in havo 4 en 5 op zijn eigen manier invulling aan kan geven (binnen de daarvoor gestelde kaders). In havo 4 en 5 ligt de nadruk op de oriëntatie op en de uiteindelijke keuze van een vervolgopleiding.

LOB in havo 3

Op de havo starten leerlingen met LOB in klas 3. Ze kiezen in het derde jaar een profiel en een pakket met vakken. Dit bereidt de leerlingen voor op een studie in het hoger onderwijs. De leerlingen volgen in klas 4 en 5 het door hun gekozen profiel en doen uiteindelijk eindexamen in zeven vakken.

De profielkeuze is één van de belangrijkste momenten voor leerlingen in hun schoolloopbaan. Bij die keuze spelen veel factoren een rol: capaciteiten, interesses, adviezen van docenten, eisen van vervolgopleidingen enz. Daarom besteden de mentoren, in samenwerking met de decaan, veel aandacht aan deze keuze en neemt loopbaan oriëntatie en -begeleiding (LOB) in 3 havo een belangrijke plaats in. Ouders hebben een belangrijke rol in het begeleiden en ondersteunen van het keuzeproces en worden actief betrokken bij de profielkeuze.

LOB in havo 4 en 5

LOB is in  de bovenbouw een verplicht onderdeel en maakt ook deel uit van de bevorderingsrichtlijnen. Leerlingen moeten LOB voldoende hebben afgerond. Zij worden gestimuleerd open dagen van het hoger onderwijs te bezoeken of aan meeloopdagen mee te doen. Per leerjaar is er een programma dat uitgevoerd moet worden. Dat start altijd met een zogenaamd plan van aanpak, waarin leerlingen vastleggen welke LOB activiteiten zij tijdens het schooljaar willen uitvoeren. De leerlingen maken hiervoor gebruik van de site DeDecaan.net waarop informatie over open dagen, opleidingen, de kwaliteit van opleidingen enz. te vinden is. De verslagen die de leerlingen van hun activiteiten maken, leveren ze in hun portfolio op DeDecaan.net. in. De mentor bewaakt de voortgang van de activiteiten en bepaalt of LOB voldoende is uitgevoerd.

LOB in havo 4 is erop gericht dat de leerling zich oriënteert op vervolgopleidingen (oriëntatiefase), sommige leerlingen zijn er al snel uit en gaan zich verdiepen in de studie (verdiepingsfase). Andere leerlingen hebben meer tijd nodig en starten pas met verdiepen in havo 5. Alle leerlingen in klas 5 maken vervolgens de keuze voor een vervolgopleiding (beoordelings- en beslissingsfase).

Het is mogelijk dat een gedurende de schoolloopbaan op de havo overstapt naar een andere afdeling. De vakkenkeuze op de andere afdelingen is anders georganiseerd. Meer informatie over de andere afdelingen is te vinden bij LOB-mavo of LOB-vwo (zie kiezen voor een andere afdeling).

LOB wordt op de havo georganiseerd en uitgevoerd door de decaan en de mentoren. Voor de dagelijkse uitvoering van LOB kunnen leerlingen terecht bij hun eigen mentor. Voor meer inhoudelijke vragen met betrekking tot de profielkeuze, studiekeuze(stress), opleidingen in het hoger onderwijs e.d. kunnen leerlingen en/of ouders contact op nemen met de decaan van de havo, mevrouw J. C. Noom (nms@ostrealyceum.nl). 


Kiezen voor een andere afdeling

Mavo 4

Een leerling van 3 havo kan een advies voor mavo 4 krijgen. In dat geval ontvangt de leerling informatie over kiezen voor 4 mavo. Een sectorkeuze zal moeten worden gemaakt. Dit bestaat uit 6 vakken, waarbij Nederlands en Engels verplicht zijn. Daarnaast moeten nog 4 vakken gekozen worden:
o een combinatie van 2 vakken die verplicht zijn voor de gekozen sector
o een combinatie van 2 vakken uit een keuze deel

Voor meer informatie zie LOB-mavo.

Vwo 4

Een leerling van 3 havo die heel goed presteert, kan een schriftelijk verzoek van de ouders bij de afdelingsleider indienen om een bevordering naar 4 vwo aan te vragen. Om risico’s te vermijden worden er hoge eisen gesteld.

Vwo 5

Een leerling die na de havo wil instromen in 5 vwo moet er rekening mee houden dat er op het vwo altijd wiskunde in de profielen nodig is. Bovendien hoort op het vwo bij ieder profiel een 2e moderne vreemde taal. Verder worden er aan de toelating tot 5 vwo aanvullende eisen gesteld waaraan een overstapper zal moeten voldoen. Leerlingen die de vakken nlt, kumu en/of bsm hebben gekozen op de havo kunnen niet overstappen naar het vwo.

Voor meer informatie, zie LOB-vwo.