M@H@T

Er is een landelijke toelatingscode voor de doorstroom van mavo naar havo ontworpen. Deze code is vertaald naar de Zeeuwse provincie en wordt door alle middelbare scholen in Zeeland gevolgd. Leerlingen die willen doorstromen naar havo 4 moeten een traject volgen dat de doorstroom van de mavo naar de havo kansrijk maakt.

  • Het eerste doel daarbij is om de leerling inzicht te geven in wat van hem wordt verwacht qua studiegedrag en de mate waarin hij daar op dit moment aan voldoet. Het vervolg moet zijn dat de leerling, wat betreft zijn studiegedrag, in overleg met de mentor stappen onderneemt ter verbetering.
  • Tweede doel is dat docenten een goed gefundeerd advies kunnen geven en dat dit procesmatig wordt aangepakt.
  • Derde doel is dat leerlingen goed nadenken over de keuzes die zij kunnen of willen maken: past de havo bij de leerling en weet hij wat hij kan verwachten of past het mbo toch beter bij zijn leerstijl en interesses?
  • Hiernaast streeft de school nog een doel na, wat niet is vastgelegd in de Zeeuwse code, nl. dat de leerling ook genoeg kennis en vaardigheden meekrijgt om een goede kans te maken op de havo.

1. Criteria.

De leerlingen moeten voldoen aan 4 van de 5 criteria, opgesteld in de Zeeuwse code. De activiteiten die hierbij horen vinden plaats buiten de lessen om. Deze criteria en de daarbij behorende activiteiten zijn:

1.1. Deelname aan een traject, m@h@t geheten, wat bestaat uit de volgende activiteiten:

• Motivatiebrief: Ze moeten aangeven wat de reden is dat ze naar de havo willen doorstromen.
• Meelooplessen: Ze volgen 4 lessen in havo 4, om de sfeer te proeven en het niveau te ervaren.
• Zelfreflectie: Ze vullen 2x een enquête in over hun inzet, motivatie, werkinstelling. Een aantal vakdocenten doen dit ook 2x voor hen en dit wordt besproken tijdens een mentorgesprek.
• Oriënteren op het mbo:  Ze moeten onderzoek hebben gedaan naar een alternatief voor de havo op het mbo zich ook inschrijven voor een vervolgopleiding.

1.2. Advisering door de docentenvergadering.

Meer dan de helft van de lesgevende vakdocenten moet een positief advies geven voor doorstroming naar de havo. Tijdens een vergadering wordt gekeken naar de enquêtes, de resultaten en de advisering per vak.

1.3. Cijfers.

• Het gemiddelde schoolexamencijfers voor alle vakken dient minimaal een 6,50 te zijn.
• Daarnaast moet worden voldaan aan de zak-/slaagregeling voor de havo. Bij de vakken Nederlands, Engels en wiskunde mag gezien de nieuwe slaag/zak regeling op de havo slechts één keer het cijfer 5 voorkomen.

1.4. Intakegesprek.

De leerling houdt een toelatingsgesprek met de coördinator van de havo. De basis van dit gesprek vormen alle activiteiten die de leerling heeft uitgevoerd, de gevolgde lessen en bijbehorende afsluitende toetsen of werkstukken en adviezen van de docenten. 

1.5. Modules.

De leerling moet een voldoende halen voor een door de school voorgeschreven aansluitingsmodule. Deze lessen worden aangeboden in de Topklas en moeten gevolgd worden als dit vak in havo 4 wordt gekozen en met minimaal een 5,50 worden afgesloten. Er is één herkansing mogelijk.
Er zijn in ieder geval verplichte modules voor wiskunde A en B.
Als een leerling in havo 4 Duits wil kiezen, maar dit in mavo 4 niet heeft gevolgd, moet daar ook een module voor worden gevolgd en met minimaal een 5,50 worden afgesloten. 

2. Informatieverstrekking.

ELO is het medium waarmee je wordt geïnformeerd over de activiteiten van m@h@t. In dit traject is planning door de leerling en het behalen van deadlines één van de belangrijkste vaardigheden die wordt getoetst en wordt meegewogen in de advisering. Van leerlingen wordt verwacht dat ze berichtgeving over het traject via ELO in de gaten houden en erop reageren als dat van hen wordt gevraagd.

3. Controle.

Als een opdracht niet wordt uitgevoerd, worden ouders/verzorgers en leerling hierover via een brief gewaarschuwd door de decaan. Dit wordt via de mail verstuurd. Een dergelijke waarschuwingsbrief kan maximaal 2x worden gestuurd. Mocht een leerling een derde keer in gebreke blijven, dan is niet voldaan aan criterium 1: deelname aan het mavo-havo-traject. Ouders/verzorgers worden hierover schriftelijk geïnformeerd door de decaan.

4. Certificaat.

Aan het eind van het schooljaar, als de leerling geslaagd is voor mavo 4 en er is voldaan aan de Zeeuwse code, krijgt de leerling een certificaat, wat hem/haar toegang verschaft tot havo 4. Dit certificaat wordt tijdens de diploma-uitreiking aan de leerling meegegeven.