De profielen op het VWO

Een kenmerk van de bovenbouw havo en vwo zijn de profielen. Een profiel bestaat uit een samenhangend onderwijsprogramma dat -samen met zelfstandiger werken- de leerling in havo en vwo voorbereidt op een opleiding aan een hogeschool of universiteit. Leerlingen kunnen kiezen uit de profielen cultuur en maatschappij, economie en maatschappij, natuur en gezondheid en natuur en techniek. De vier profielen corresponderen met de grote, globale sectoren waarin we werk en opleidingen in de huidige samenleving verdelen:

- cultuur en maatschappij (CM);
- economie en maatschappij (EM);
- natuur en gezondheid (NG);
- natuur en techniek (NT);

Alle leerlingen in vwo 4, 5 en 6 volgen een aantal gemeenschappelijke vakken, Nederlands en Engels zijn hier de bekendste van. Daarnaast heeft elk profiel een aantal verplichte vakken, meestal drie (bijv. wiskunde, economie en geschiedenis bij het profiel EM). Ook moet een leerling een of twee vakken kiezen binnen het profiel, de profielkeuzevakken. Hiermee kan een leerling een eigen kleur geven aan zijn profiel. Zo moet bijvoorbeeld een NG-leerling een keuze maken uit het vak aardrijkskunde of natuurkunde.

Het vrije deel bestaat uit drie onderdelen: het verplicht vrije deel, het keuze-examenvak en het geheel vrije deel. In het verplichte vrije deel krijgt een school de mogelijkheid de leerling vakken aan te bieden. Het Ostrea Lyceum heeft zodoende de keuze gemaakt om een aantal uren in het verplichte vrije deel al in te vullen. Zo is LOB een verplicht onderdeel waar iedere leerling in vwo 4, 5 en 6 op zijn eigen manier invulling kan geven (binnen de daarvoor gestelde kaders).

LOB in vwo 3

Op het vwo starten leerlingen met LOB in klas 3. Ze kiezen in het derde jaar een profiel en een pakket met vakken.  Dit bereidt de leerlingen voor op een studie in het hoger onderwijs. De leerlingen volgen in klas 4, 5 en 6 het door hun gekozen profiel en doen uiteindelijk in een achttal vakken examen.
 
De profielkeuze is een van de belangrijkste momenten voor leerlingen in hun schoolloopbaan. Bij die keuze spelen veel factoren een rol: capaciteiten, interesses, adviezen van docenten, eisen van vervolgopleidingen enz. Daarom besteden de mentoren, in samenwerking met de decaan, veel aandacht aan deze keuze en neemt loopbaan oriëntatie en -begeleiding (LOB) in 3 vwo een belangrijke plaats in. Ouders hebben een belangrijke rol in het begeleiden en ondersteunen van het keuzeproces en worden betrokken bij de profielkeuze.

LOB in vwo 4, 5 en 6

LOB is in  de bovenbouw een verplicht onderdeel en maakt ook deel uit van de bevorderingsrichtlijnen. Leerlingen moeten LOB voldoende hebben afgerond. Zij worden gestimuleerd open dagen van het hoger onderwijs te bezoeken of aan meeloopdagen mee te doen. Per leerjaar is er een programma dat uitgevoerd moet worden. Dat start altijd met een zogenaamd plan van aanpak, waarin leerlingen vastleggen welke LOB activiteiten zij tijdens het schooljaar willen uitvoeren. De leerlingen maken hiervoor gebruik van de site DeDecaan.net waarop informatie over open dagen, opleidingen, de kwaliteit van opleidingen enz. te vinden is. De verslagen die de leerlingen van hun activiteiten maken, leveren ze in hun portfolio op DeDecaan.net. in. De mentor bewaakt de voortgang van de activiteiten en bepaalt of LOB voldoende is uitgevoerd.

Lob in vwo 4 is erop gericht dat de leerling zich oriënteert op vervolgopleidingen (oriëntatiefase), in vwo 5 is er dan gelegenheid zich te verdiepen in de studies (verdiepingsfase) om vervolgens in vwo 6 een keuze te kunnen maken voor een vervolgopleiding (beoordelings- en beslissingsfase).

Het is mogelijk dat de leerling gedurende de schoolloopbaan op het vwo overstapt naar een andere afdeling. De vakkenkeuze op de andere afdelingen kan afwijken. Meer informatie over de profielkeuze is te vinden bij LOB-havo.

LOB wordt op het vwo georganiseerd en uitgevoerd door de decaan en de mentoren. Voor de dagelijkse uitvoering van LOB kunnen leerlingen terecht bij hun eigen mentor. Voor meer inhoudelijke vragen met betrekking tot de profielkeuze, studiekeuze(stress), opleidingen in het hoger onderwijs e.d. kunnen leerlingen en/of ouders contact op nemen met de decaan van het vwo, dhr. A.F. Honkoop (hon@ostrealyceum.nl).