Leerlingbegeleiding

De mentor, spil in de begeleiding

Alle leerlingen op het Ostrea Lyceum krijgen begeleiding. De spil
in die begeleiding is de mentor. De mentor in de brugklas geeft de
begeleidingslessen gericht op het leren studeren en begeleidt de leerlingen
waar het gaat om het sociaal-emotioneel welbevinden. De mentor is wat zijn/
haar leerlingen betreft ook eerste contactpersoon voor ouder(s)/verzorger(s),
vakdocenten en eventuele andere zorgverleners. In de brugklas komt de
mentor op kennismakingsbezoek bij de leerling thuis.

Kiezen voor later

Tijdens de schoolloopbaan zullen de leerlingen verschillende keuzes moeten
maken. Er moeten sectoren of profielen gekozen worden. Uiteindelijk zal er
een vervolgopleiding gekozen moeten worden. De mentor en de schooldecaan
zullen de leerling begeleiden bij deze keuzeprocessen.

Bijles

Binnen het Ostrea Lyceum, op de locatie Fruitlaan, is er een huiswerkinstituut,
georganiseerd door Bijlesnetwerk. Tegen een vergoeding kunnen leerlingen
gebruik maken van de begeleiding die het instituut biedt. Een vaste begeleider
helpt de leerling waar nodig, controleeert of het werk af is en overhoort de
leerling. Examenleerlingen kunnen via Bijlesnetwerk een examentraining volgen.

Dispensatiepas

Leerlingen met een gediagnosticeerde stoornis, kunnen recht hebben op
dispensatie. Dit houdt in dat de leerling recht heeft op ondersteunende
faciliteiten, zoals bijvoorbeeld meer tijd bij toetsen.

Remedial Teaching (RT)

Als blijkt dat een leerling vastloopt bij het leren, kan hij kortdurende
begeleiding krijgen van de Remedial Teacher. De aanmelding hiervoor
verloopt via de mentor.

Counseling

Leerlingen met sociaal-emotionele problemen, waarvan de verwachting is dat
die binnen korte tijd verholpen kunnen worden, kunnen terecht bij een van onze
counselors. De counselor kan de leerling, na overleg met de leerling en ouders,
verwijzen naar externe hulpverlening. Gesprekken met de counselor zijn altijd
vrijwillig. Leerlingen kunnen bij hun mentor de wens tot counseling aangeven. Ook
ouders kunnen deze wens doorgeven.

Faalangstreductietraining

Leerlingen met faalangst kunnen in de brugklas een training krijgen met als doel
vaardigheden aan te leren die het zelfvertrouwen vergroten en het makkelijker
maken om met allerlei situaties om te gaan. Halverwege het eerste leerjaar vullen
de brugklasleerlingen een vragenlijst in om te kijken of er mogelijk sprake is van
faalangst. Op basis van deze uitslag is er een mogelijkheid om aan de training
deel te nemen. De mentor bespreekt met de leerling en ouders de mogelijkheid
tot deelname aan de training. Deelname aan de training is altijd vrijwillig, waarbij
motivatie een voorwaarde is. De training wordt gegeven door de counselors.

Zorg- en Advies Team (ZAT)

Het zorg- en adviesteam is een multidisciplinair team, waarin school en
hulpverleningsinstellingen met elkaar samenwerken. Eén keer per
vier weken komt het ZAT bij elkaar, onder leiding van de zorgcoördinator
van de school. De samenwerkende instanties in het ZAT zijn: Gemeentelijke
Gezondheidsdienst (GGD), Leerplicht en Centra voor Jeugd en Gezin (CJG).
In het ZAT wordt een antwoord gezocht op een individuele hulpvraag die de leerling,
ouder(s)/verzorger(s) en/of school betreft. De betrokken instanties denken vanuit hun
expertise mee over mogelijke aanpak of oplossingen en leiden tot acties. Het ZAT kan
worden gezien als een hulpmiddel om te komen tot vroegtijdige, snelle en adequate
handelingsadviezen voor de school, hulpverlening voor kind en gezin en/of afstemming
tussen beide trajecten. School en ZAT willen op die manier voorkomen dat jongeren
zonder diploma de school verlaten. Ouders geven toestemming voor bespreking van
hun kind in het ZAT.

Interne begeleiders vanuit externe organisaties

Indien een leerling een specifieke ondersteuningsvraag heeft die niet alleen
door de mentor kan worden geboden, wordt het hele team betrokken in
een teambrede aanpak die wordt vastgelegd in een handelingsgericht
perspectiefplan (HPP).
Tijdens de leerling- en rapportbesprekingen wordt de voortgang van dit plan
systematisch geëvalueerd. Mocht het team desondanks de gewenste doelen
niet kunnen behalen, dan doet de school een beroep op ondersteuning van
een intern begeleider met expertise vanuit een externe organisatie. Uiteraard
gebeurt dit alles in goed overleg met de leerling en zijn/haar ouders.

De ondersteuningsklas

Leerlingen die vastlopen in het onderwijsleerproces kunnen gebruik maken van de
ondersteuningsklas. De ondersteuningsklas is een kleinschalige, rustige, plek in
de school waar de leerling, afhankelijk van persoonlijke doelen, terecht kan voor
een bepaalde periode of bepaald aantal uren per week. De leerling volgt er een
maatwerktraject met als doel weer te kunnen instromen in het (reguliere) onderwijs.
De leerlingen die gebruik maken van de ondersteuningsklas hebben reeds een intern
begeleider toegewezen gekregen. Aanmelding verloopt via de mentor.

Schoolondersteuningsprofiel

Dit document betreft het schoolondersteuningsprofiel (SOP) voor het Ostrea Lyceum en is onderdeel van het gezamenlijke Ondersteuningsplan. In dit document wordt beschreven hoe we onze leerlingen begeleiden en waar nodig ondersteunen. We werken hierbij nauw samen met ouders en leerlingen en indien van toepassing met andere professionals rondom de leerling.