Financiële zaken

Schoolboeken

Sinds augustus 2009 zijn de meeste leermiddelen gratis:
• leerboeken;
• werkboeken;
• projectboeken en tabellenboeken;
• examentrainingen en examenbundels;
• eigen leermateriaal van de school;
• de licentiekosten van digitaal lesmateriaal;
• cd's en dvd’s met lesmateriaal.

Toch is een aantal zaken niet gratis en blijft dat voor rekening van de ouders. Denk hierbij aan een atlas, een woordenboek en een rekenmachine.
De school vraagt een vrijwillige bijdrage van € 75 borgsom voor het lenen van boeken en lesmaterialen om leerlingen te stimuleren zorgvuldig met de boeken om te gaan opdat ze de boeken na afloop van het schooljaar allemaal onbeschadigd inleveren. Wanneer de leerlingen in de werkboeken mogen schrijven, hoeven de werkboeken niet ingeleverd te worden aan het eind van het schooljaar. Als de betreffende boeken niet, niet allemaal of beschadigd worden ingeleverd, ontvangen de ouder(s) en/of verzorger(s) een nota. Na afloop van de schoolloopbaan wordt de borg teruggestort.

Overeenkomst vrijwillige ouderbijdrage

De school verzorgt regulier onderwijs maar maakt zich tevens sterk voor een verdieping van het onderwijs door middel van diverse extra activiteiten die primair ten doel hebben de persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling van de leerling te bevorderen. Daarnaast levert de school een aantal diensten en artikelen zoals het beschikbaar stellen van de mediatheek, een kluisje, of het centraal inkopen van het Ostrea sportshirt.
De extra activiteiten, artikelen en diensten vallen niet onder de bekostiging die de school van de overheid ontvangt. Daarom vraagt de school een ouderbijdrage om deze kosten te kunnen dekken.
In de overeenkomst vrijwillige ouderbijdrage die jaarlijks aan de ouders wordt voorgelegd zijn de activiteiten, diensten en artikelen weergegeven. De ouders kunnen kiezen aan welke activiteiten hun kind mag deelnemen en welke diensten en artikelen ze van de school willen afnemen.
We wijzen de ouders erop dat de bijdrage vrijwillig is en dit geen nadelige invloed heeft op het volgen van het reguliere onderwijs. Wel kan het zijn dat het niet kiezen voor een activiteit, artikel of een dienst tot gevolg kan hebben dat de leerling niet aan die bepaalde activiteit kan deelnemen, het artikel niet zal ontvangen of geen gebruik kan maken van de geboden dienst. Een overzicht van de geboden activiteiten, artikelen en diensten, de daarbij behorende bedragen en de modelovereenkomst vindt u onderaan deze pagina.

Voor de start van het schooljaar ontvangt u een overeenkomst met betrekking tot de schoolnota. Deze overeenkomst kan getekend worden ingeleverd bij het ophalen van de boeken. Bij afname van het complete pakket ontvangt de ouder een korting. Aan de hand van de ingevulde overeenkomst wordt de nota opgemaakt en in november verstuurd.

Activiteiten

Elke afdeling en leerjaar heeft tal van activiteiten, zoals introductie, voorstellingen en excursies. Het Ostrea Lyceum vraagt een basisbedrag van € 60. Daarin vallen activiteiten zoals introductie, antipestprogramma, loopbaanbegeleiding en kamp Vught. De buitenschoolse excursies en activiteiten voor keuzevakken worden apart in rekening gebracht. De kosten bestaan uit vervoer, entree en gastdocenten.

Artikelen

Het Ostrea Lyceum biedt bewust zelf schoolartikelen aan, opdat tijdens de lessen alle leerlingen over hetzelfde materiaal beschikken. Het gaat om onderstaande artikelen:

Ostrea-sportshirt € 18
Het is verplicht tijdens de sportlessen een sportshirt te dragen, blauw met witte mouwen. Via de school is dit shirt met Ostrea-logo te verkrijgen voor € 18. Ouders kunnen er ook voor kiezen eenzelfde sportshirt zelf aan te schaffen.
 
Verbruiksmaterialen € 25
Tijdens de lessen verzorging, beeldende vormgeving, techniek, biologie, natuurkunde en scheikunde worden vele materialen gebruikt ten behoeve van lesprojecten, zoals het maken van een windmolen en kooklessen.

Tekenpakket € 16,25
Tijdens de lessen beeldende vormgeving krijgen de leerlingen opdrachten die ook thuis gemaakt kunnen worden. Het pakket is afgestemd op de bv-lessen en is geschikt voor gebruik tijdens de gehele schoolloopbaan. Het bevat onder andere verf, kroontjespen, specifieke potloden en penselen.

Schoolpas € 8
Met deze pas kan de leerling in de mediatheek gebruik maken van boeken, dvd’s, de uittrekselbank, tijdschriften en de krantenbank. De mediatheek is ook een studeerplek voor de leerlingen voor het gezamenlijk uitvoeren van opdrachten. De schoolpas dient tevens als identificatiemiddel.

Diensten

Voor elke leerling is een kluisje beschikbaar om boeken, jassen en andere waardevolle spullen in op te bergen opdat de schooltas niet te zwaar wordt. De huurprijs bedraagt € 9 per schooljaar. Wanneer een leerling een kluisje huurt, moet eenmalig een borg van € 11,50 betaald worden. Aan het einde van de schoolcarrière wordt deze borg (indien het kluisje niet is beschadigd) tegen inlevering van de originele sleutel terugbetaald. Indien leerlingen een sleutel kwijtraken, wordt er een nieuw slot in het kluisje gezet. Hiervoor ontvangen de ouder(s) en/of verzorger(s) een factuur.
Bovenstaande excursies, artikelen en diensten worden per afdeling en leerjaar opgenomen in de overeenkomst.

Sportklas

Leerlingen die deel uit maken van de sportklas betalen een bijdrage van € 50 in de eerste en in de tweede klas ter dekking van de kosten. Dit heeft te maken met de extra sportlessen die op locaties buiten de school worden verzorgd, extra materialen die daarvoor nodig zijn en de inzet van gastdocenten.

Spaarregeling reizen

In de bovenbouw wordt er een meerdaagse excursie georganiseerd. Het is mogelijk om deel te nemen aan een spaarregeling zodat er per kwartaal een klein vast bedrag kan worden ingelegd om te sparen voor de reis.

Stichting Leergeld

De Stichting Leergeld heeft als doelstelling dat alle kinderen op school mee moeten kunnen doen en niemand van hen uitgesloten wordt. In steeds meer gezinnen is het moeilijk om de kinderen deel te laten nemen aan sportclubs, extra schoolactiviteiten of muziekles, zeker als er meer kinderen in hetzelfde gezin zijn. Ook de kosten die de school met zich meebrengt (schoolmateriaal, excursies) zijn voor steeds meer mensen niet op te brengen. Soms kunnen deze gezinnen geen of achteraf pas een beroep doen op bijzondere bijstand of een andere voorziening. Zij kunnen echter wel rekenen op steun van de Stichting Leergeld. Voor meer informatie kunt u terecht op het ouderportaal via de website van onze school.