Passende begeleiding

Bij ons krijg je de aandacht die je nodig hebt, bijvoorbeeld in de vorm van extra begeleiding. Er zijn binnen de school verschillende manieren waarop leerlingen begeleid kunnen worden. De zorgcoördinator gaat met jou, je ouder(s)/verzorger(s) en mentor in gesprek als er extra hulp nodig is.

De mentor

De mentor speelt een belangrijke rol in jouw begeleiding. Hij of zij onderhoudt het contact met je ouder(s)/verzorger(s) en komt in de brugklas bij jou op huisbezoek. Op deze manier leren leerling, ouder(s)/verzorger(s) en mentor elkaar snel kennen! De mentor voert regelmatig mentorgesprekken met de leerlingen en verzorgt de begeleidingslessen, bijvoorbeeld over (cyber)pesten, leren leren en plannen.

De decaan

De decaan speelt een rol bij de keuze van vakken, profielen en vervolgstudies. Als je, om wat voor reden dan ook, worstelt met de studiekeuze en er ook met je ouder(s)/verzorger(s) niet uitkomt, kan de decaan helpen als een “sparring partner”. Zijn er bepaalde belemmeringen? Heb je teveel interesses, of juist te weinig? Wat voor kwaliteiten en vaardigheden heb je? Ook verzorgt de decaan voorlichtingsbijeenkomsten op school over de studie- en beroepskeuze en activiteiten buiten de school in bedrijven en bij mbo-opleidingen. Op die manier kun je een goede keuze maken voor je vervolgopleiding.

Remedial teaching 

Soms gaat het op school niet helemaal vanzelf en kan een mentor niet voldoende hulp bieden, bijvoorbeeld omdat je veel piekert of niet goed weet hoe je nu het beste kunt leren. In dat geval kan de hulp van een remedial teacher ingeschakeld worden. Een remedial teacher helpt met het aanpakken van leer- of planproblemen. 

Gesprek met de jeugdprofessional
Soms is het onduidelijk waardoor je jezelf niet optimaal kunt ontwikkelen. Om erachter te komen hoe dit komt en we graag intensief met je ouders willen samenwerken, vinden wij het belangrijk met elkaar in gesprek te gaan. Een gesprek met jou en je ouders kan plaatsvinden bij jou thuis. Een jeugdprofessional, die werkzaam is op onze school, leidt het gesprek en helpt zo te komen tot een duidelijke hulpvraag. Als de jeugdprofessional jou niet kan helpen, geeft deze duidelijk aan wie dit wel kan doen en helpt met een passende verwijzing.

Compensatie

Leerlingen met een diagnose, zoals bijvoorbeeld dyslexie, adhd of een medische of sociaal-emotionele problematiek die is vastgesteld door een deskundige, kunnen in aanmerking komen voor een compensatieregeling. Dit betekent dat je bijvoorbeeld extra tijd voor toetsen of auditieve ondersteuning kunt krijgen.

Intern begeleider (IB’er)

Wanneer hulp van een remedial teacher niet toereikend is, kan in overleg de hulp van een intern begeleider worden ingeschakeld. IB’ers zijn gedragsspecialisten die je nog gerichter en zo nodig langduriger begeleiden. In overleg met jou, je ouder(s)/verzorger(s) en je mentor wordt een plan opgesteld waarin de doelen staan waaraan je gaat werken. 

De ondersteuningsklas

Het kan zijn dat je je (tijdelijk) niet in staat voelt om alle lessen volgens jouw lesrooster te volgen in je klas. Voor deze leerlingen is er de mogelijkheid om gebruik te maken van de ondersteuningsklas. Dit is een kleinschalige, rustige plek in de school waar leerlingen op hun eigen tempo aan hun schoolopdrachten en kunnen werken. Begeleiders in de ondersteuningsklas kunnen je een-op-een begeleiden om ervoor te zorgen dat je uiteindelijk weer mee kan doen in je eigen klas.

Jeugdgezondheidszorg

Op school zijn een jeugdverpleegkundige en een jeugdarts werkzaam vanuit de GGD Zeeland. In de tweede klas word je uitgenodigd voor een “preventief gezondheidsonderzoek” (PGO) bij de jeugdverpleegkundige. Ook zijn onderzoeken op aanvraag (van school, ouder(s)/verzorger(s), leerling) mogelijk bij de jeugdverpleegkundige en jeugdarts.

Bijles

Binnen het Ostrea is er een huiswerkinstituut, georganiseerd door Bijlesnetwerk. Tegen een vergoeding kun je gebruik maken van de begeleiding die het instituut biedt: een vaste begeleider helpt je waar nodig, controleert of het werk af is en overhoort je. Examenleerlingen kunnen via Bijlesnetwerk een examentraining volgen.

Schoolondersteuningsprofiel

De scholen binnen het Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Oosterschelderegio maken in het Ondersteuningsplan gezamenlijke afspraken over het ondersteuningsaanbod in de regio. De recente versie vindt u in onze schoolwiki. Deze afspraken moeten ertoe leiden dat er voor elke leerling een passende onderwijsplek is. In dit document wordt beschreven hoe we onze leerlingen begeleiden en waar nodig ondersteunen. We werken hierbij nauw samen met ouders en leerlingen en indien van toepassing met andere professionals rondom de leerling.