Passende ondersteuning

Bij ons krijg je de aandacht die je nodig hebt, bijvoorbeeld in de vorm van extra ondersteuning. Er zijn binnen de school verschillende manieren waarop leerlingen ondersteund kunnen worden. De ondersteuningscoördinator gaat met jou, je ouder(s)/verzorger(s) en mentor in gesprek als er extra ondersteuning nodig is.

De mentor

De mentor speelt een belangrijke rol in jouw begeleiding. Hij of zij onderhoudt het contact met je ouder(s)/verzorger(s) en is jullie eerste aanspreekpunt op school. In het begin van het schooljaar vinden er gesprekken plaats tussen leerling, ouder(s)/verzorger(s) en de mentor om elkaar goed te leren kennen. De mentor voert regelmatig mentorgesprekken met de leerlingen en verzorgt de begeleidingslessen, bijvoorbeeld over (cyber)pesten, leren leren en plannen.

De decaan

De decaan speelt een rol bij de keuze van vakken, profielen en vervolgstudies. Als je, om wat voor reden dan ook, worstelt met de studiekeuze en er ook met je ouder(s)/verzorger(s) niet uitkomt, kan de decaan helpen als een “sparring partner”. Zijn er bepaalde belemmeringen? Heb je teveel interesses, of juist te weinig? Wat voor kwaliteiten en vaardigheden heb je? Ook verzorgt de decaan voorlichtingsbijeenkomsten op school over de studie- en beroepskeuze en activiteiten buiten de school in bedrijven en bij mbo-opleidingen. Op die manier kun je een goede keuze maken voor je vervolgopleiding.

Remedial teaching 

Soms gaat het op school niet helemaal vanzelf en kan een mentor niet voldoende hulp bieden, bijvoorbeeld omdat je niet goed weet hoe je nu het beste kunt leren. In dat geval kan de hulp van een remedial teacher ingeschakeld worden. Een remedial teacher helpt met het aanpakken van leer- of planproblemen. 

Gesprek met de preventiemedewerker
Soms is het onduidelijk waardoor je jezelf niet optimaal kunt ontwikkelen. Om erachter te komen hoe dit komt, vinden wij het belangrijk met elkaar in gesprek te gaan. Een gesprek met jou en je ouders kan plaatsvinden bij jou thuis. 

Faciliteit

Leerlingen met een diagnose, zoals bijvoorbeeld dyslexie, adhd of een medische of sociaal-emotionele problematiek die is vastgesteld door een deskundige, kunnen in aanmerking komen voor een faciliteitenpas. Dit betekent dat je bijvoorbeeld extra tijd voor toetsen of auditieve ondersteuning kunt krijgen.

Pedagogisch ondersteuner

Pedagogisch ondersteuners zijn gedragsspecialisten die je nog gerichter en zonodig langduriger begeleiden. In overleg met jou, je ouder(s)/verzorger(s) en je mentor wordt een plan opgesteld waarin de doelen staan waaraan je gaat werken. 

De ontprikkelruimte

Het kan zijn dat je je (tijdelijk) niet in staat voelt om alle lessen volgens jouw lesrooster te volgen in je klas. Voor deze leerlingen is er de mogelijkheid om gebruik te maken van de ontprikkelruimte. 

Jeugdgezondheidszorg

Op school zijn een jeugdverpleegkundige en een jeugdarts werkzaam vanuit de GGD Zeeland. In de tweede klas word je uitgenodigd voor een “preventief gezondheidsonderzoek” (PGO) bij de jeugdverpleegkundige. Ook zijn onderzoeken op aanvraag (van school, ouder(s)/verzorger(s), leerling) mogelijk bij de jeugdverpleegkundige en jeugdarts.

Bijles

Binnen het Ostrea is er een huiswerkinstituut, georganiseerd door Bijlesnetwerk. Tegen een vergoeding kun je gebruik maken van de begeleiding die het instituut biedt: een vaste begeleider helpt je waar nodig, controleert of het werk af is en overhoort je. Examenleerlingen kunnen via Bijlesnetwerk een examentraining volgen.

Schoolondersteuningsprofiel

De scholen binnen het Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Oosterschelderegio maken in het Ondersteuningsplan gezamenlijke afspraken over het ondersteuningsaanbod in de regio. De recente versie vindt u in onze schoolwiki. Deze afspraken moeten ertoe leiden dat er voor elke leerling een passende onderwijsplek is. In dit document wordt beschreven hoe we onze leerlingen begeleiden en waar nodig ondersteunen. We werken hierbij nauw samen met ouders en leerlingen en indien van toepassing met andere professionals rondom de leerling.